Atgal

Juozo Venclovos knygos

Apie lietuvių draugus ukrainiečius : apie Ukrainos ir ukrainiečių vardą / J. Venclova. - Chicago, Ill. : [s.n.], 1976. - 15 p. - Su aut. įrašu (LNB: L233859). - Bibliogr.: p. 13-15 (76 pavad.)

Apie senovės gotų tautybę ir finų įsiveržimą į lietuvių žemes / J. Venclova. - [Čikaga] : Tėviškėlė, 1986. - 26 p. : žml. - Antr. iš virš. - Santr. angl.. - Bibliogr: p. 12-13 (40 pavad.) ir p. 24-26 (54 pavad.)

Apie senovės indus ir jų giminystę su lietuviais / J. Venclova. - [Chicago] : [s.n.], 1975. - 38 p. ; 19 cm. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 30-38

Ar Adomas ir Ieva kalbėjo lietuviškai? / J. Venclova. - Chicago (lll.) : Tėviškėlė, 1978. - 38 p. : žml. - Santr. angl. - Bibliogr. 32-37

Dr. J. Basanavičiaus (Basanio) reikšmė lietuviams / J. Venclova. - [Chicago, Ill. : s.n., 1980]. - 44 p. : iliustr. - Taip pat vartojama antr.: Daktaro J. Basanavičiaus (Basanio) reikšmė lietuviams. - Su aut. Autogr.). - Bibliogr.: p. 41-44

Indoeuropiečių protėvynė senovinėj Lietuvoj / J. Venclova. - Chicago : Tėviškėlė, 1978. - 53 p. : žml. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 43-51 (210 pavad.)

Latynai ir germanai : jų artimumas su lietuviais / J. Venclova. - Čikaga (Ill.) : [s.n.], 1976. - 36 p. - Bibliogr.: p. 29-36

Latviai ir gudai : (pagal šaltinius) / J. Venclova. - Čikaga : M. Morkūnas, 1976 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.). - 80 p. - Su aut. autogr. - Bibliogr.: p. 34-40 (177 pavad.) ir 76-80 (118 pavad.)

Lietuviai žiloj senovėj / J. Venclova. - Čikaga : M. Morkūnas, 1978 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.). - 93 p. : žml. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 81-92

Lietuvių gilios senovės pėdsakų beieškant : [recenzijų rinkinys] / J. Venclova. - [Chicago (Ill.)] : Tėviškėlė, 1983. - 30 p. - Edmundo Jasiūno biblioteka (98/34189)

Lietuvių tautos pašaukimas / J. Venclova. - Chicago, Ill. : [s.n.], 1975 (Draugo sp.). - 76 p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 68-73

Lietuvos bei lietuvių problemos / J. Venclova. - [Chicago : s.n.], 1980. - 151 p., [2] sulankst. žml. lap. : iliustr. - Bibliogr.: p. 142-151 (245 pavad.)

Lietuvos bei lietuvių vardai, pavardės ir vietovardžiai / J. Venclova. - Chicago : Tėviškėlė, 1985. - 31 p. : žml. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 28-30

Lietuvos politika : išdavos ir sugestijos / J. Venclova. - [Chicago] : [s.n.], 1979. - 119 p. - Bibliogr.: p. 111-119 (201 pavad.)

Lietuvos valdovą Kęstutį prisimenant / J. Venclova. - [Chicago] : Tėviškėlė, 1997. - 27 p. : iliustr. - Su aut. autogr.

Lietuvos vardo kilmė / J. Venclova. - Chicago, Ill. : Chicagos lietuvių literatūros draugija, 1972 (Chicago, Ill. : "Naujienų" sp.). - 51 p. - Bibliogr.: p. 43-51

Mindaugo krikštas – Lietuvos krikštas / Juozas M. Venclova. - Chicago, Ill. : JAV LB Brighton parko apylinkės valdyba, 1972. - 24 p. .- Bibliogr.: p. 23-24 (45 pavad.)

Prutėnai ir rytų galindai / [J. Venclova]. - Chicago, Ill. : [Naujienos], 1974. - 39 p. - Aut. nurodytas virš. - Atsp. iš: Naujienos, 1974 m. rugpiūčio 12-22 d. - Bibliogr.: p. 32-39 (178 pavad.)

S. Daukanto lietuviška veikla / J. Venclova. - [Chicago (Ill.) : s.n.], 1984. - 60 p. : žml. - Viršelio antr. - Edmundo Jasiūno biblioteka (98/33744). - Bibliogr.: p. 58-60

Senovės graikai, giruliai ir getitai ir jų ryšys su lietuviais / J. Venclova. - Čikaga : [s.n.], 1976. - 40 p. - Santr. angl. - Su aut. autogr. - Bibliogr.: p. 32-40 (164 pavad.)

Senovės keltai ir jų sąryšis su lietuviais / J. Venclova. - Čikaga : [s.n.], 1976. - 27 p. - Bibliogr.: p. 24-27 (121 pavad.)

Senovės lietuvių tikybos bruožai / J. Venclova. - Čikaga : [s.n.], 1977. - 51 p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 44-50

Senovės trakai ir skitai / J. Venclova. - Čikaga : [s.n.], 1975. - 13, [1] p. - Bibliogr.: p. 12-14 (93 pavad.)

Suduviai - jotvingiai - dainuviai : (pietų lietuviai) : apie Suduvą bendrai / J. Venclova. - [Chicago] : Chicagos lietuvių literatūros draugija, 1974 ([Chicago] : Naujienų sp.). - 71 p. - Viršelio antr.: Sūduviai, jotvingiai, dainuviai. - Bibliogr.: p. 58-71 (173 pavad.)